Neden TeknoFiber !
TeknoFiber'in kuruluþundan beri istikrarlý bir þekilde büyüyen bir yapýya sahip olmasý, 
Sektörde tecrübe ve deneyime sahip bir çekirdek kadro ile kurulmuþ olmasýnýn yaný sýra bünyesinde alanýnda geliþmiþ, sektör bilgisine sahip,  yenilikçi hizmetlere destek verme ve geliþtirme kapasitesine sahip uzman bir kadrosunun olmasý,
Müþterilerine en kýsa zamanda en hýzlý þekilde tüm ihtiyaçlarýna cevap verebilecek pratik ve hýzlý çözümler sunabilecek  bilgiye ve tecrübeye sahip olmasý,
Her alanda yatýrýma devam eden ve gerek personel, gerek altyapý gerekse hizmet geliþimine önem veren ve
müþteri memnuniyetini ilk planda tutan bir firma olmasý sektörde önemli adýmlar atmasýný saðlamýþtýr.