Fiber Optik Kablolama Sistemleri :
Bir iþletmenin network, otomasyon fiber optik kablolama ihtiyacý için, yerinde inceleme, keþif, projelendirme, fiber optik aktif ve pasif malzemelerinin satýþý ve montajý, fiber optik kablo çekimi ve devreye alma iþlerini kapsamaktadýr.  
Fiber Optik Sonlandýrma(Fusion Splice) :
Bir iþletmenin yeni ve daha önce tesis edilmiþ fiber optik kablolarýnýn fiber optik ek cihazý (fusion splicer) ile sonlandýrýlmasý, kopmuþ ve kýrýlmýþ kablolarýn arazi tipi ek kutusunda eklenmesi, devreye alýnmasý iþlerini kapsamaktadýr. 
Network Altyapý ve Yapýsal Kablolama Sistemleri : 
Bir iþletmenin yeni ve mevcut yapýsal kablolama ihtiyacý için, keþif, projelendirme, fiber optik, data(bakýr kablo-Cat5/cat6/Cat7), telefon, enerji(Kesintisiz güç kaynaðý ve þebeke), tv, ses ve görüntü sistemlerinin kablolarýnýn standartlarýna göre çekilmesi, aktif ve pasif malzemlerinin satýþ ve montajý, belirlenmiþ merkezlerde kablolarýn rack kabinetlerde sonlandýrýlmasý, etiketlenmesi, proje üzerine fiziki gerçekleþmenin aktarýlarak teslim edilmesi, Sistem(data center) odalarýnýn düzenlenmesi iþlerini kapsamaktadýr.
Rack Kabinet ve Aksesuarlarý Satýþ, Montajý :
Bir iþletmenin sistem(data center) odalarý, kat daðýtým noktalarý için gerekli Server kabinetleri, Dikili ve Duvar Tipi kabinetleri, PC-UPS Taþýyýcý ve aksesuarlarýnýn satýþý, montajý iþlerini kapsamaktadýr.
Kesintisiz Güç Kaynaðý (UPS) Satýþ ve Montajý :
Bir iþletmenin server, sistem(data center) odalarý, bilgisayar sistemleri,otomasyon sistemlerinin kesintisiz enerjilerini saðlayabilmek için, yerinde inceleme, keþif, Güç kaynaðý satýþý, alt yapýsýnýn yapýlmasý ve montajý iþlerini kapsamaktadýr.  
Yükseltilmiþ Taban Döþeme Sistemleri:
Bir iþletmedeki sistem(data center) odalarý, otomasyon kumanda odalarý, sürekli deðiþiklik yapýlan odalarda farklý yüksekliklerde yapýlan yüke dayanýklý, anti statik özelliklerde 600*600 mm panellerin montajýný kapsamaktadýr.