Hakkýmýzda:

Teknofiber 2012 yýlý itibari ile KONYA’da kurulmuþtur.  Kuruluþunda Biliþim Alt yapý hizmetleri ve elektrik alt yapýsý temel olmak üzere Fiberoptik kablolama sistemleri, Fusion splice sonlandýrma, UPS, Data(bakýr), Telefon kablolama sistemleri(yapýsal kablolama), yükseltilmiþ döþeme sistemleri, Rack Kabinet ve aksesuarlarý satýþý, datacenter kablolama sistemleri gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

Misyonumuz:

Maliyetleri minimum düzeye indirerek, müþterilerine, sosyal çevresine faydalý bir iþletme olmak ve müþteri memnuniyetini ön plana taþýmaktýr. Uzun yýllarýn bize kazandýrmýþ olduðu bilgi ve saha tecrübeleri ýþýðýnda müþterilerimize düþük maliyetli kaliteli ürünler sunmak ve çözümler üretmektir.

 

Vizyonumuz:

Hizmet anlayýþý ve tarzý ile sektörün önde gelen firmalarý arasýna girmek, dengeli bir biçimde büyümek, ülke ekonomisine katkýda bulunup eðitimli teknik personel yetiþtirmek ve TEKNOFÝBER ismini bütün sektörlerde duyurmaktýr.

Kalite Politikamýz:

Eðitimli Teknik personel ve kaliteli ekipmanlar ile Biliþim, Elektrik ve Elektronik sektöründeki üreticilerin ekonomik ve kaliteli ürünlerini kullanarak, sektörümüzde güven duyulan bir firma olmaktýr.