50 Kiþilik Bilgisayar Laboratuvarýnýn Yükseltilmiþ Döþeme Altýndan her bilgisayara 2(iki)Data ve Enerji Kablolarý çekilerek, Rack kabinette Sonlandýrma iþleri yapýlmýþtýr. Yükseltilmiþ döþeme panellerinden 5 adetti cama dönüþtürülerek. Öðrencilerin hattýn döþenmesi ile ilgili bilgiye sahip olmalarý saðlanmýþtýr. (16.11.2012)
Kablo Tavasý 100*40 mm 40 Mt.
     
Cat6 Data Kablosu 900 Mt.
     
48 Port Patch Panel                                         2 Ad.
     
4 Core MM F/O Kablo                                    50 Mt.
     
42U 800*1000 Dikili Tip Rack Kabinet  2 Ad.
     
Cat6 Bakýr Sonlandýrma   100 Ad.
     
Fusion Splice 8 Ad.